Program konferens 2015

Tillsammans släpper vi in framtiden Skola, arbetsliv och samhälle står inför stora utmaningar under 2015/2016. Vi erbjuder en kraftsamling just när osäkerheten är så stor och frågorna hopar sig som är angelägna att få svar på. Hur ser regionens situation ut gällande arbetslöshet och kompetensutveckling?

Syftet med konferensen Nätverket går ut på att ha en konferens där företag i Östergötland, Östergötlands kommunala politiker, rikspolitiker, Svenskt Näringsliv och Norrköping & Linköpings universitet (LIU) med studenter samt arbetssökande ska närvara under ett och samma tak. Här finns möjligheten för samtliga parter att nätverka under en hel förmiddag. Studenterna och de arbetssökande kan nätverka med företagen direkt på plats, företagen kan nätverka med politiker och politiker kan höra vad studenter, arbetssökande och företagen har för åsikter/idéer att utveckla hela regionen. Här samverkar vi ihop för att få ett stärkande band mellan parterna så vi tillsammans kan lyfta vårt samhälle och få det framgångsrikt.

Frågor som kommer att behandlas under dagen

» Hur stärks samverkan mellan skolan och arbetslivet?

» Hur kan en pedagogik inriktad mot entreprenörskap bidra till ökad motivation hos elever och skolpersonal?

» Hur kan arbetsliv och skola klara kommande utmaningar i en ny verklighet/framtid?

» Hur bidrar kommunala politiker och regeringen till ökade förutsättningar för unga människors framtid?

» Ungdomars idérikedom, kunnande och arbetslivets kompetensbehov, hur kan de förenas under 2015/2016-talet?

Frågorna ovan kommer att behandlas under konferensen och goda exempel kommer att redovisas. Frågor kommer att kunna ställas, vilket leder till diskussioner som föder inspiration, glöd och nytänkande, vilket leder oss tillsammans in i framtiden.

Vi vänder oss till företagare, skolledare/rektorer, studenter, samordnare av skola och arbetsliv för högskola/universitet, politiker på riks- och kommunal nivå, personal inom arbetsförmedlingen, regionala kompetensråd och övriga intresserade. Vi hoppas att denna dag skall ge innovationskraft i företag, kommun och i skola.

Följande kommer att hålla anförande under konferensen 15 oktober 2015

1- Mikael Damberg, närings- och innovations­minister. En video hälsning!
2- Frida Boklund, regionchef företagarna i Östergötland och Jönköpings län
(video klipp: Frida Boklund, Företagarna)
3- Mats Palmberg, vice president development & Marketing SAAB Aerosystems
4- Pernilla Hörwing, VD Plushögskolan i Linköping
5- Gunilla Rundqvist, VD, Cordinator Medical Service AB
(Video klipp: Gunilla Rundqvist, Conrdinator)
6. Mats Johansson, regionstyrelsens ordförande Region Östergötland
(Video klipp: Mats Johansson, regionsstyrelsens ordförande, regions Östergötland)
7. Lena Tuffin, Arbetslivskoordinator, Linköpings kommun.
(Video klipp: Lena Tuffin, Linköpings kommun)

Inväntar svar ifrån två andra aktörer som ska delta.

Bahjat Mourad & Maria Sandmark, Moderator/Konferencier

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga ovanstående deltagare samt en student och en arbetssökande.
Program för Konferensen Samverkan Skola – Arbetsliv, 15 oktober 2015

Mikael Damberg, närings- och innovations­minister

Mikael Damberg

Gunilla Rundqvist, VD, Cordinator Medical Service AB

Gunilla Rundqvist

Frida Boklund, Regionchef företagarna Östergötland och Jönköpingslän,

Frida Boklund

 

 

 

 

 

Mats Johansson, regionsstyresens ordförande Region Östergötland,

Mats Johansson

Mats Palmberg, vice president devl & marketing SAAB Aerosystem,

Mats Palmberg

Bahjat Mourad, VD LEBA Ekonomibyrå AB

Bahjat Mourad

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Sandmark, Verksamhetsansvarig Individ Fokus Sverige

Maria Sandmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Hörwing, VD Plushögskolan

Pernilla Hörwing

 

 

 

 

 

Lena Tuffin

Lena Tuffin