Program konferens 2014

Tillsammans släpper vi in framtiden Skola, arbetsliv och samhälle står inför stora utmaningar under 2014/2015. Vi erbjuder en kraftsamling just när osäkerheten är så stor och frågorna hopar sig som är angelägna att få svar på. Hur ser regionens situation ut gällande arbetslöshet och kompetensutveckling?

Syftet med konferensen Nätverket går ut på att ha en konferens där företag i Östergötland, Östergötlands kommunala politiker, rikspolitiker, Svenskt Näringsliv och Norrköping & Linköpings universitet (LIU) med studenter samt arbetssökande ska närvara under ett och samma tak. Här finns möjligheten för samtliga parter att nätverka under en hel förmiddag. Studenterna och de arbetssökande kan nätverka med företagen direkt på plats, företagen kan nätverka med politiker och politiker kan höra vad studenter, arbetssökande och företagen har för åsikter/idéer att utveckla hela regionen. Här samverkar vi ihop för att få ett stärkande band mellan parterna så vi tillsammans kan lyfta vårt samhälle och få det framgångsrikt.

Frågor som kommer att behandlas under dagen

» Hur stärks samverkan mellan skolan och arbetslivet?

» Hur kan en pedagogik inriktad mot entreprenörskap bidra till ökad motivation hos elever och skolpersonal?

» Hur kan arbetsliv och skola klara kommande utmaningar i en ny verklighet/framtid?

» Hur bidrar kommunala politiker och regeringen till ökade förutsättningar för unga människors framtid?

» Ungdomars idérikedom, kunnande och arbetslivets kompetensbehov, hur kan de förenas under 2014/2015-talet?

Frågorna ovan kommer att behandlas under konferensen och goda exempel kommer att redovisas. Frågor kommer att kunna ställas, vilket leder till diskussioner som föder inspiration, glöd och nytänkande, vilket leder oss tillsammans in i framtiden.

Vi vänder oss till företagare, skolledare/rektorer, studenter, samordnare av skola och arbetsliv för högskola/universitet, politiker på riks- och kommunal nivå, personal inom arbetsförmedlingen, regionala kompetensråd och övriga intresserade. Vi hoppas att denna dag skall ge innovationskraft i företag, kommun och i skola.

Följande kommer att hålla anförande under konferensen 11 november 2014:

1. Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköpings kommun,
2. Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande Linköpings kommun,
3. Henrik Lund, Ordförande SALO-Sverige,
4. Olle Nylund, Projektledare Svenskt näringsliv,
5. Christer Trägårdh, Regionschef Östra regionen Swedbank,
6. Mattias Severin, Campusråd, Linköpings universitet, Campus Norrköping,

7. Patrik Dahl, HR-chef, SAAB Aerostructures,
8. Lars ”Laban” Bengtsson, Förste vice styrelseordförande och politisk områdesansvarig för Regionförbundet Östsam. 

Anders Gummesson, Moderator.

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga ovanstående deltagare samt Jens Antonsson student vid den filosofiska fakulteten och är representant från StuFF, en av studentkårerna vid Linköpings universitet.

Program för konferensen Samverkan Skola – Arbetsliv, 11 november 2014

Lars stjernkvist   Paul Lindvall   Henrik LundOlle Nylund     Christer Trägårdh  Mattias Severin Patrik Dahl  LabanAnders Gummesson Bahjat Mourad       Jens Antonsson Frida Södermark